مدیریت پروژه با تیم FHIT

مدیریت پروژه (Project management) تخصیص، پیگیری و کاربرد منابع برای رسیدن به اهداف مشخص در یک دوره زمانی خاص را مدیریت پروژه می‌گویند. به بیان دیگر مدیریت پروژه به‌کارگیری دانش، مهارت‌ها، ابزارها و تکنیک‌ها برای فعالیت‌های پروژه به منظور تحقق الزامات پروژه است.

فرآیندی است در جهت حفظ مسیر پروژه، برای دستیابی به تعادلی اقتصادی و موجه، بین سه عامل هزینه، زمان و کیفیت، در حین اجرای پروژه، که از ابزار و تکنیک‌های خاص خود، در انجام این مهم کمک می‌گیرد. در واقع کنترل اجرای دقیق و کامل برنامه تدوین شده برای پروژه است، به‌طوری‌که هنگام خروج از برنامه بتوان با تشخیص علل و طرح اقتصادی‌ترین فعالیت‌ها، پروژه را به نزدیکترین حالت ممکن در مسیر اولیه و اصلی خود بازگرداند. کنترل پروژه در این راه از سه عامل زیر بهره می‌گیرد.

  1. – تعیین وضعیت واقعی پروژه
  2. – مقایسه وضعیت واقعی با برنامه
  3. – در نظر گرفت اقدام اصلاحی

پروژه نسخه الکترونیک

یکی از افتخارات تیم ما مدیریت پروژه نسخه الکترونیک سلامت در مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد. نسخه الکترونیک فرآیندی جهت حذف نسخه کاغذی و انتقال این فرآیند به صورت الکترونیکی می باشد. در حال حاضر 40 درصد از مراکز ارائه دهنده خدمات سلامت از فرآیند نسخه الکترونیکی بهره می برند.