تدوین استانداردهای پرونده الکترونیک سلامت

انواع استانداردهای پرونده الکترونیکی سلامت (طبق بررسیهای انجمن مدیریت اطلاعات بهداشتی آمریکا)

•          استانداردهای ساختار و محتوای پرونده الکترونیک سلامت

•          استانداردهای تبادل الکترونیکی داده ها

•          استاندارد های واژه نامه ها

•          استانداردهای محرمانگی

استانداردهای موجود در حوزه سلامت

•          استانداردهای ساختار و محتوای پرونده الکترونیک سلامت

•          استانداردهای عملکری (محتوایی) / داشته ها و نداشته های سیستم

•          استانداردهای غیرعملکردی (فنی) / کیفیت، ایمنی، امنیت (Quality, (Safety) ,Security)

•          استانداردهای تبادل الکترونیکی داده ها

•          استاندارد تبادل داده با سپاس

•          استاندارد های واژه نامه ها

•          استانداردهای کدینگ

•          استانداردهای محرمانگی / حریم خصوصی

استاندارد نسخه الکترونیکی

در معماری نسخه الکترونیکی تراکنش های الکترونیکی بین تجویزگر و نسخه پیچ اتفاق می افتد. در معمارینسخه الکترونیک، دیتاس به عنوان زیرساخت تبادل اطلاعات بین تجویزگر (Prescriber) و نسخه پیچ (Dispenser) قرار می گیرد. در این معماری تجویزگر دارو ابتدا وارد عمل می شود. عملیات تجویزگر شامل دو مرحله است. مرحله اول شامل دریافت یک شناسه یکتا برای نسخه است. مرحله دوم ذخیره اطلاعات مربوط به نسخه تجویز شده می باشد.

یکی از تراکنشهای الکترونیکی مورد نیازتجویزگر مربوط به دریافت شناسه یکتای نسخه الکترونیکی میباشد. شناسه یکتای نسخه الکترونیکی در تمامی معماریهای مطرح وجود دارد. این شناسه عبارت است از شناسهای که توسط سیستم نسخه نویسی الکترونیکی اختصاص می یابد و متفاوت از کلید دسترسی عمومی میباشد، این شناسه برروی نسخه الکترونیک منجر به شناسایی مورد اعتماد نسخه  میشود.

برای اینکه تجویزگر بتواند شناسه یکتای نسخه الکترونیکی را دریافت کند، از سرویس هایی برای این منظور استفاده می کند. تجویزگر شناسه نسخه الکترونیکی را دریافت کرده و در نسخه ای که می خواهد تجویز نماید قرار می دهد.