ارزیابی عملکردی

توسعه به کارگیری سامانه های اطلاعاتی حوزه سلامت و توسعه روزافزون سیستم های اطلاعاتی جدید، لزوم تدوین شاخص هایی جهت ارزشیابی نرم افزارهای تولید شده جهت به کارگیری نرم افزارهای با قابلیت بهتر در حوزه سلامت را ضروری می نماید.

در این راستا مشارکت در تدوین شاخص های ارزیابی و نیز ارائه مشاوره به آزمایشگاه های تست نرم افزار از جمله فعالیت های تیم فعال ما بوده و شرکت در ارزیابی های سامانه های اطلاعاتی حوزه سلامت از جمله فعالیت های موثر در سلامت شهروندان می باشد.